ثلث X

 

“ثلث ضربدر…” نام مجموعه همکارى هایى هست که پوشاک ثلث با برندها، هنرمندان و طراحان مختلف به صورت مقطعى و محدود انجام میدهد.
در گذشته شاهد چند همکارى ما با نام هایى همچون ثلث x سنز پرل، ثلث x خداحافظى(براى مجموعه ى خداحافظى عرفان) و… بودید که با استقبال بسیار خوبى روبه رو شدند.
این روند به صورت ممتد ادامه خواهد داشت و به زودى شاهد همکارى هاى جدیدى خواهید بود.

ثلث x خداحافظى

.

ثلث x سنز پرل